top of page

החטיבה לפיתוח מש"א ותפעול

יועצי החטיבה לפיתוח משאבי אנוש ותפעול של B אפקטיב מובילים את התהליך לשיפור ביצועי הארגונים בהם הם עובדים באמצעות יישום תהליכי ייעוץ אפקטיביים המותאמים לצרכים של הארגון. בליבת התהליך פועלת התפיסה למיקוד התהליכים הניהוליים, הארגוניים, והתפעוליים בארגון ויישום מנעד רחב של פתרונות, תוך פרק זמן קצר ובמסגרת משאבים נתונים.

תהליכי העבודה מבטיחים יצירת מנגנונים לשיפור מתמיד. גישת B אפקטיב מבטיחה כי התהליכים שגובשו ויושמו ייתמכו בסופו של דבר בלב ליבה של העשייה הארגונית, בהתאם לחזון ולאסטרטגיה העסקית/ארגונית, תוך ייעול תהליכים והעצמת היכולות:

 • חקר ביצועים הנדסי

 • גיבוש תכניות פעולה לשיפור הביצועים

 • יצירת ועיצוב מבנים ארגוניים

 • תקינה והקצאת כ"א ואמצעים

 • גיבוש תכניות התייעלות

 • ניהול משאבי אנוש

 • ליווי תהליכי ההטמעה והשינוי

 • קביעת מדדים ותקנים

 • כתיבת נהלים

 • כתיבת שגרות ניהול ועבודה

 • גיבוש מדדים לבקרה אודות תהליכי השינוי ומידת הצלחתם

bottom of page